اعضای اتاق گفتمان آب

 اعضای اتاق گفتمان آب :1.دکتر عزیز جوانشیر
بازنشسته هیات علمی دانشگاه تبریز         aziz.javanshir@yahoo.com
2.دکتر اصغر اصغری مقدم
هیات علمی دانشگاه تبریز      moghaddam@tabrizu.ac.ir3.محمد حسین حسن زاده
مدیر سازمان پارکها و فضای سبز تبریز    hasanzadehmh@yahoo.com

4.دکتر علی اکبر رسولی
هیات علمی دانشگاه تبریز    rasouli@tabrizu.ac.ir5.دکتر مهدی ضرغامی 
هیات علمی دانشگاه تبریز    mzarghami@tabrizu.ac.ir6.غلامحسین فرجی  
کارشناسی آبخیز داری ، تخصص آب و خاک و منابع طبیعی      G.faraji1336@gmail.com7.دکتر علی خوشروان آذر  
مهندسی عمران ، ژئوتکنیک  و مدیر عامل مهندسین مشاور آتی نگار عمران آنو    
alikhoshravan@gmail.com
8.دکتر محمد باقر بهشتی 
هیات علمی دانشگاه تبریز    beheshti@tabrizu.ac.ir9.میر محبوب موسوی
دبیر انجمن آبخیز داری استان    mirmahbobmousavi@gmail.com10.محمد کبارفرد
دانشجوی دکتری سازه های آبی ، مهندسی رودخانه و سیلاب شهری   kobardam@yahoo.com11.اسلام اسلامی 
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه تبریز   eslam_eslami90@yahoo.com
12.مهدی شهسوار جوادی 
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه تبریز    mahdimad@ymail.com